4400N

EUR 259,00 (ex. BTW):
Bestellen
Contact opnemen

4400N


De tuchtrechtzaken tegen accountants van de afgelopen jaren zijn in te delen in een aantal categorieën. Eén van deze categorieën bestaat uit zaken die zijn aangespannen, omdat de betrokken accountants een verkeerde standaard hadden toegepast als grondslag voor de uitgevoerde werkzaamheden. In een fors aantal van die gevallen gaat het over het vraagstuk van ‘onbedoelde assurance’. De accountant past in zo’n situatie een verkeerde standaard uit de Nadere Voorschriften Controle en overige standaarden (NV COS) toe en/ of wekt de indruk dat het om een ander type opdracht gaat dan bedoeld.
 
In een uitspraak van de Accountantskamer, 25 februari 2011, 10/463 Wtra AK, LJNYH0144, bevestigt de Accountantskamer de gedachte dat accountants worstelen met de vraag welke standaard van toepassing is op afzonderlijke opdrachten: “Het is de Accountantskamer niet ontgaan dat binnen de beroepsgroep in sterke mate onduidelijkheid bestaat over de vraag of, en zo ja met inachtneming van welk onderdeel van de NV COS - zoals het Stramien en/of Standaard 3000, Standaard 4400 (of de voor het onderhavige geval niet toepasselijke Standaard 5500N) - werkzaamheden dienen te worden getoetst als voormeld, (….)”.
 
Met ‘onbedoelde assurance’ wordt gedoeld op de situatie waarin de accountant en soms ook zijn opdrachtgever van mening zijn dat er bij de uitvoering van een opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden geen sprake is van assurance, terwijl aan de rapportage van de accountant wel assurance (zekerheid) kan worden ontleend. In deze situatie ontlenen lezers van de rapportage zekerheid aan de rapportage, terwijl de accountant niet dusdanige werkzaamheden heeft uitgevoerd die de zekerheid rechtvaardigen.
De standaard die in dit soort zaken veelal werd toegepast, is Standaard 4400: ”Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”. Per 1 januari 2018 is deze standaard vervangen door Standaard 4400N: ”Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden” (hierna: Standaard 4400N). Het correct toepassen van Standaard 4400N leidt voor de opdrachtgever tot een product op basis waarvan zij zelf conclusies kunnen en moeten trekken; de accountant rapporteert feitelijkheden. Bij het toepassen van Standaard 4400N kunnen diverse dilemma’s aan de orde zijn. Toch wordt de standaard, ondanks de genoemde risico’s, relatief vaak toegepast in situaties waarbij het geven van assurance niet mogelijk of wenselijk wordt geacht door accountants. Kortom: het is belangrijk alert te zijn op de do’s en don’ts! 
 
In deze online-learning maak je kennis met deze do’s and don’ts. De online learning bestaat uit verschillende hoofdstukken. In elk hoofdstuk komen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan de orde. In elk hoofdstuk staan één of meerdere leerdoelen centraal.
In de online learning staan, zoals aangegeven, de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden centraal. Waar in de online learning wordt ‘gesproken’ over ‘4400N-opdrachten’, worden de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden bedoeld. 
 

4400N